TEWES-INVESTMENT wykonuje audyty energetyczne do wniosków na dofinansowanie z
Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
nowych projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej inwestycji.

program NFOŚiGW pt.:

„Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczednej gospodarki”

Audytu energetyczny obejmuje swym zakresem;

ZAKRES MERYTORYCZNY AUDYTÓW;

 1. Audyty energetyczne budynków przemysłowych
 2. Audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych
 3. Audyty energetyczne źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu
 4. Audyty energetyczne procesów technologicznych
 5. Audyty elektroenergetyczne – optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynkach, instalacjach i wewnętrznych sieciach przesyłowych

ZAKRES FORMALNY AUDYTÓW;

 1. Opis i diagnoza stanu istniejącego i wyniki podstawowych pomiarów niezbędnych do wykonania obliczeń zawartych w audycie
 2. Zasady określania bazowych wielkości zużycia energii i wskaźników oddziaływania na środowisko
 3. Analiza możliwości usprawnień
 4. Zasady wyboru przedsięwzięć modernizacyjnych
 5. Zasady określenia efektu energetycznego
 6. Zasady określania efektu ekologicznego, w tym wytyczne do określania dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC)
 7. Zasady określania efektu ekonomicznego i analiza ekonomiczna
 8. Przygotowanie aplikacji formalnej oraz jej procedowanie

Kto może korzystać z pomocy?

Beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa które w swoich planach mają racjonalizację zużycia energii elektrycznej oraz racjonalizację zużycia ciepła, m.in.:

 • energooszczędne systemy napędowe,
 • systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu,
 • energooszczędne silniki,
 • energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania,
 • energooszczędne systemy oświetleniowe,
 • odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, systemy geotermalne, pompy ciepła
 • budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.
 • termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych,
 • rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,
 • modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych,
 • wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych,

Jakie warunki należy spełnić?

Zużycie energii zarówno elektrycznej jak i cieplnej, w roku poprzedzającym złożenie wniosku musi być mniejsze niż 20GWh/rok.

Nie będą wspieranie inwestycje, które zakładają jedynie termomodernizację budynku, lub wyłącznie budowę oraz przebudowę elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia lub sieci ciepłowniczych mających na celu ograniczenie strat energii.

Nie będzie można również, po zakończeniu inwestycji wspartej pożyczką czerpać zysków ze sprzedaży białych certyfikatów, pod ryzykiem rozwiązania umowy z koniecznością zwrotu wypłaconych środków wraz z odsetkami.